กิจกรรมบริการวิชาการ ในวาระครบรอบ 75 ปี

ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 19

8 มีนาคม 2567

 • ศาสตร์-ศิลป์ของการกำกับดูแลที่ดินและสันติประชาธรรม

  โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร

 • ถอดรหัสวาทกรรม “การพัฒนาที่ยั่งยืน” บนทางแพร่งสู่เศรษฐกิจประชาธิปไตย

  โดย คุณสฤณี อาชวานันทกุล

โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์

สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 44

23–26 เมษายน 2567

หัวข้อการอบรม
 • เศรษฐศาสตร์และการตัดสินใจ
 • ตลาดแข่งขันและความล้มเหลวของตลาด
 • ดัชนีเศรษฐกิจมหภาค
 • รัฐกับระบบเศรษฐกิจ
 • เศรษฐกิจสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์
 • เศรษฐกิจสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
 • กฎหมายแข่งขันทางการค้า
 • กฎหมายแข่งขันทางการค้าในการบังคับใช้ในประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม

19th East Asian Economic Association International Conference

1-2 พฤศจิกายน 2567

 • Globalisation and Resilience in Asia: Path to Innovation, Inclusiveness and Sustainable Development

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://eaea2024.econ.tu.ac.th

การระดมทุน/บริจาค

ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน
เพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาคณะ ในวาระครบรอบ 75 ปี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • กองทุนการศึกษา
 • กองทุนพัฒนาคณะ
 • กองทุนพัฒนาห้องสมุดป๋วยฯ

ร่วมบริจาคผ่าน e-Donation

หรือ บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าพระจันทร์
 • ชื่อบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บริจาค)
 • เลขที่บัญชี 663-4-11875-2

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะ
ในวาระครบรอบ 75 ปี

ขอเชิญร่วมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะ

  ประเภทการเสนอชื่อ

 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น (สำหรับศิษย์เก่าทั่วไป เป็นผู้เสนอ)
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น (สำหรับหน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน/สมาคม เป็นผู้เสนอ)
 • รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะ (สำหรับหน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน/สมาคม เป็นผู้เสนอ)